دست رد مداح ذینفوذ و خطیب تبریزی به سینه شاه داماد

کامبیز مهدی زاده در ادامه رایزنی های خود برای جلب توجه طیف های مختلف به سمت خود، نتوانست یک مداح ذینفوذ و خطیب تبریزی را با خود همراه کند.
 «کامبیز مهدی زاده فرساد» داماد رئیس جمهور که از ماه ها قبل تحرکات انتخاباتی خود را در تبریز آغاز کرده بود، بعد از ثبت نام و اعلام رسمی داوطلبی، جلسات و مراسم گردی های خود را در تبریز برای جلب آرای عمومی شدت بخشید.

گزارشات غیر رسمی تبریزبیدار حکایت از جلسات و دیدارهای مختلف شاه داماد با چهره های موثر در صنوف و طیف های مختلف دارد. 

با توجه به حضور افرادی از جامعه قرآنی و مداحان در ستاد انتخاباتی مهدی زاده، رایزنی های وی با این طیف از افراد جامعه برای رای جمع کردن، دور از ذهن نبود.

بر اساس گزارشات منابع متعدد از جامعه هیآت مذهبی تبریز، داماد روحانی سخت به دنبال جلب توجه طیف هیاتی و مذهبی تبریز است تا جایی که چندی قبل با یکی از مداحان ذینفوذ تبریزی جلسه داشته و خواستار اعلام حمایت او شده بود.

این مداح بنام که پیش از این سابقه کار انتخاباتی برای کاندیداها داشته، دست رد به سینه شاه داماد زده و حتی از فعالیت های قبلی انتخاباتی خود نیز ابراز پشیمانی کرده است.

اما این پایان ماجرا نبود، افراد نزدیک به ستاد مهدی زاده، مذاکراتی با یک روحانی و خطیب تبریزی که پیش از این سابقه کاندیداتوری در انتخابات را داشته، ترتیب داده اند که گویا این مذاکره غیرمستقیم بوده است.

یک منبع آگاه مدعی شده درخواست چهره های نزدیک به داماد رئیس جمهور از این خطیب آن بوده که تعداد آرایی که در انتخابات مذکور جمع کرده بود را به سبد مهدی زاده سوق دهد که وی نیز همچون مداح تبریزی، این درخواست را رد کرده است.